โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบการจองห้องประชุมผ่านออนไลน์ - Ranod hospital Meeting Room Reservation

  • มิถุนายน 2561

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ของการขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย รองรับ 120 คน ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ รองรับ จำนวน 30 คน และห้องประชุมวีไอพี รองรับได้ 10 คน

ขั้นตอนการจองห้องประชุม ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th ขอให้ท่านดำเนินการเลือกใช้ห้องประชุมตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลการจองในระบบโปรมแกรมอย่างละเอียด ที่สำคัญ คือ ผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เมื่อจองผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องติดตามการอนุมัติใช้ห้องประชุมจากผู้ทำหน้าที่ดูแล หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องประการใดท่านสามารถติดต่อประสานงานที่ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 074392932-4 ต่อ 1096

วัน-เดือน-ปีเวลาห้องประชุมประชุมผู้จอง/หน่วยงานผู้รับจองสถานะ
26 มิ.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ รับการประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อม จากสสจ. คุณจินตนา/งานบริการปฐมภูมิและองค์รวม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2561 08:30-12:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ กรมอนุรักษ์พลังงานลงเยี่ยม รพ. อภิญญา/งานพัสดุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
26 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมให้คำปรึกษาของคลินิกจิตเวช ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
27 มิ.ย. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมให้คำปรึกษาของคลินิกจิตเวช ละมัย/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
28 มิ.ย. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมชี้แจงเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกใกล้ใจ/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
29 มิ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
5 ก.ค. 2561 08:30-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย นิเทศผสมผสานระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ศิรัญญา/งานอื่นๆ ศิรัญญา อนุมัติ รายละเอียด
6 ก.ค. 2561 08:00-14:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย คัดกรองผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระตก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
12 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ค. 2561 08:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย Admit ผู้ป่วยผ่าตัดตาต้อกระจก มิ่งขวัญ/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ก.ค. 2561 13:00-16:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
20 ก.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ แพทย์ เภสัช พยาบาล ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
9 ส.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
10 ส.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 รออนุมัติ รายละเอียด
13 ก.ย. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ ลักษณา/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
14 ก.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว sirunya99 รออนุมัติ รายละเอียด
11 ต.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 รออนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 รออนุมัติ รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด