โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชากรสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

by fab @June,06 2012 14.32 ( IP : 113...69 ) | Tags : กิจกรรม , ประกันสุขภาพ
 • photo , 640x480 pixel , 40,879 bytes.
 • photo , 680x453 pixel , 115,604 bytes.
 • photo , 680x453 pixel , 93,089 bytes.
 • photo , 680x453 pixel , 104,349 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,799 bytes.
 • photo , 680x453 pixel , 107,395 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,353 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 52,213 bytes.

ความเป็นมาโครงการ

ปัจจุบันคนไทยเจ็บป่วย พิการ และตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น  และมีแนวโน้มสูงขึ้น ทุกปี ซึ่งสาเหตุ จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนลงพุง  ซึ่งโรคเหล่านี้ ต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลสูง และมีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

จากสถิติผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลระโนด ๓ ปีย้อนหลัง คือในปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน ๑๙๑๕ , ๒๐๓๕ และ ๒๑๕๐ ราย และผู้ป่วยเป็นโรคเป็นโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๔๑๐๐ , ๔๓๙๓ และ ๔๕๘๓ ราย ตามลำดับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๕๓ มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น  จากปี ๒๕๕๒ จำนวน ๑๓๘ คนคิด เป็น ๗.๒๑% และในปี ๒๕๕๔ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓  จำนวน ๑๑๕ คนคิดเป็น ๕.๖๖%  และในปี ๒๕๕๓  มีจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๒  จำนวน ๒๙๓ คน  คิดเป็น ๗.๑๕% และในปี ๒๕๕๔  เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓  จำนวน ๑๙๐ คน  คิดเป็น ๔.๓๓ %    หากยังไม่มีการดำเนินการที่เหมาะสม โรคเหล่านี้อาจจะมีอัตราการเกิดโรคและอัตราการตายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอนาคต

ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  ได้แก่ การขาดการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การชอบรับประทานอาหารมัน เค็มจัด เป็นต้น สำหรับอาหารที่ประชาชนควรบริโภค กลับได้รับความสนใจน้อยลง เช่นผักและผลไม้ เป็นต้น การตรวจสุขภาพสม่ำเสมอทุกปี การบริโภคอาหารให้ถูกต้อง การออกกำลังกายให้เหมาะสมตามเพศ  ตามวัย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง    นับว่าเป็นวิธีการที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและของประเทศ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา มักจะมีจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน ซึ่งผู้รับบริการ ส่วนมากจะมีสิทธิ์บัตรทอง สำหรับสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคมซึ่งมักปฏิบัติงานอยู่ที่สถานประกอบการ/หน่วยงานราชการ ตามลำดับ จึงไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ดังนั้นโรงพยาบาลระโนดซึ่งเล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชากรสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคมในอำเภอระโนด จำนวน ๓๖๔ คนได้รับการตรวจคัดกรอง/ตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม Metabolic
๒.เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม ในอำเภอระโนด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม Metabolic ได้ เข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ ๙๐

๓.เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม ในอำเภอระโนด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด โรคกลุ่ม Metabolic  มีความรู้ ในการป้องกันโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จากแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม  (ผนวก ๓)

เป้าหมาย

๑. พนักงานสิทธิ์ประกันสังคมบริษัทฟอร์จูนโฟรเซิ่นฟูดส์ จำกัด      จำนวน  ๒๐๐ คน

๒. ข้าราชการตำรวจในอำเภอระโนด       จำนวน ๑๖๔ คน
( สภ. ระโนด  ๑๐๐ คน  สภ.สามบ่อ  ๕๐ คน  สภ. คลองแดน  ๑๔  คน)

ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธ์  – กันยายน ๒๕๕๕

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม

๑.ตรวจคัดกรอง/ตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มสิทธิ์ข้าราชการที่สถานีตำรวจ ๓  แห่ง ในวันที่  ๑๕ –๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕

๒.ตรวจคัดกรอง/ตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มสิทธิ์ประกันสังคมที่บริษัทฟอร์จูนโฟรเซิ่นฟูดส์ จำกัด      ในวันที่ ๒๖ – ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๕

๓.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในกลุ่มเสี่ยงสิทธิ์สิทธิ์ข้าราชการ ที่สถานีตำรวจ ๓  แห่ง ในวันที่  ๒๐ – ๒๒  มีนาคม ๒๕๕๕ และติดตามผลเดือน  สิงหาคม ๒๕๕๕

๔.จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในกลุ่มเสี่ยงสิทธิ์ประกันสังคม    ที่บริษัทฟอร์จูนโฟรเซิ่นฟูดส์ จำกัด  ในวัที่ ๓ – ๖  เมษายน ๒๕๕๕  และติดตามผลเดือน  กันยายน ๒๕๕๕


หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลระโนด

งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น ๔๑๘,๙๙๘  บาท (รายละเอียดการใช้งบประมาณตามที่แนบท้ายภาคผนวก ๑ )


กลวิธีและกิจกรรมดำเนินการ

แผนการดำเนินกิจกรรมตลอดโครงการ

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ กพ. ๕๕

๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงให้ทราบ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงาน กพ. ๕๕
๓. มีหนังสือแจ้ง ไปยังสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการ เพื่อแจ้งให้ทราบ ว่า จะไปดำเนินการตรวจสุขภาพ และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยนัดวันเวลา ที่จะดำเนินการ กพ.๕๕
๔. ดำเนินกิจกรรมตรวจคัดกรอง/ตรวจสุขภาพ ๕. ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพ เมย.๕๕
๖.  จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง ๗. ติดตามและประเมินผลกลุ่มเสี่ยงหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ๖ เดือน  สค.-กย.๕๕
๘. จัดเก็บและส่งข้อมูลการดำเนินงานให้ สสจ. สงขลา / สปสช. กย.๕๕

การประเมินผล ตามตัวชี้วัด

๑.จำนวนประชาชนสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคมในอำเภอระโนดได้รับการตรวจคัดกรอง/ตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคกลุ่ม Metabolic จำนวน ๓๖๔ คน ๒.จำนวนประชาชนสิทธิ์ข้าราชการและประกันสังคม ในอำเภอระโนด ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโรคกลุ่ม Metabolic ได้ เข้าร่วมกิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ร้อยละ ๙๐ ๓.ประเมินความรู้ในการป้องกันโรคโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง หลังการ อบรมโดยใช้แบบทดสอบ ( Post – test) มีความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  อันจะทำให้สามารถป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้

แสดงความคิดเห็น

« 1100
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง