โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

โครงการเปิดสมองลองทำดู (Open Mind Try to Do)

photo  , 721x533 pixel , 148,088 bytes.

ที่มาโครงการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM : Human Resoure Management) มีกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง การพัฒนาฝึกฝน(Trainning)ให้บุคลากรมีทักษะเกิดความชำนาญเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบมากขึ้น แต่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน คือ การทำให้บุคลากรในองค์กรคุณภาพชีวิตที่ดีสมควรตามอัตภาพ มีความสุข หากบุคลกรโรงพยาบาลมีความสุขย่อมนำมาสู่ความรู้สึกผูกพันกับองค์กรที่ตนเองทำงาน ท้ายที่สุดแล้ว บุคลากรย่อมจะทุ่มเทการทำงานอย่างสุดความสามารถให้กับองค์กรที่ตนสังกัดอยู่

โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจที่แข่งขันรุนแรง ราคาสินค้าสูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ค่าใช้จ่ายครองชีพในชีวิตประจำวันเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีรายได้น้อย ปัจจัยเหล่านี้ย่อมนำมาสู่ความเครียดวิตกกังวลแก่บุคลากร การพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้หันมาทำกิจกรรมที่ง่าย ไม่ต้องใช้เวลานานนัก แถมยังได้รับความสุขสนุกสนานควบคู่กันไป จึงเป็นกิจกรรมที่คณะทำงานของยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ให้ความสำคัญ

กอรปกับ ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๕ ของบุคลากรโรงพยาบาลระโนด พบว่า บุคลากรมีสภาพภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น การมีอ้วนรอบเอวเกินไปจากกำหนด มีไขมันในเลือกสูง มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่า มีระดับความดันสูง  เป็นต้น

โรงพยาบาลระโนดต่างตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร  ในการมีสุขภาพกาย จิต คุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งการบรูณาการงานด้านส่งเสริมสุขภาพบุคลากร จึงจัดโครงการเปิดสมอง ลองทำดู (Open Mind Try to Do) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลระโนดมีความรู้และทักษะการทำอาหารเพื่อสุขภาพ และ ๒ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดด้านการประกอบอาชีพของบุคลากรโรงพยาบาลระโนด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นกิจกรรมเชิงปฏิบัติ สร้างความสนุกสาน  แก่บุคลากรที่สนใจซึ่งเลือกสมัครตามความหลักสูตร จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่รายละเอียดจำนวน(คน)
ครั้งที่ 1ลูกชุบไทจำนวน 30 คน
ครั้งที่ 2การทำอาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงจำนวน 20 คน
ครั้งที่ 3การทำอาหารญี่ปุ่นจำนวน 20 คน
ครั้งที่ 4น้ำพริกสารพัดนึกจำนวน 20 คน

การจัดอบรมแต่ละครั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากหน่วยงาน ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เป็นต้น

กิจกรรมในโครงการเปิดสมองลองทำดู

บุคลากร รพ.ตะลุยหัดทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

@September,06 2012 14.52

ปิดฉากไปอย่างสวยงามกับกิจกรรม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน(Freshly Needle in the Garden) ส่วนหนึ่งของโครงการเปิดสมองลองทำดู ครั้งที่ 4 (Open Mind try to Do : IV) จัดโดยองค์กรแห่งความสุข(Happywork Place) วันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงครัวโรงพยาบาลระโนด โดยมีทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดค

รพ.ระโนดร่วมซี๊ดถ้วนหน้ากับหลักสูตรน้ำพริกเพื่อสุขภาพ

@August,27 2012 08.34

บุคคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนดเข้าร่วมฝึกประสบการณ์และเพิ่มความสุข สนุกกับกับกิจกรรมเปิดสมองลองทำดูครั้งที่ 3 ครั้งนี้กับหลักสูตร น้ำพริกเพื่อสุขภาพในวันที่26 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.ณ บริเวณโรงครัวโรงพยาบาลระโนด มีอาจารย์ระเบียบ พรหมบริรักษ์ วิทยาก

คานิชิวะ...ซูชิในสวน รพ.ระโนด

@July,26 2012 14.39

ยิ้มแย้มสบายๆๆไสตล์ เจแปน...ญี่ปุ่น เมื่อบุคลากรโรงพยาบาลระโนด ร่วมกันฝึกฝนการทำซูชิและอาหารญี่ปุ่น ร่วมกับ อาจารย์วไลภรณ์ ทวิสุวรรณ และน้อง Sunee Sae see หรือ น้องอาร์โออิ อาซึเกะ ณ บริเวณ ร่มจามจุรี หน้าโรงครัวอันแสนร่วมรื่น ครึ้มไปด้วยดอกใบเมื่อเวลา 13.00 น. บุคลากรโรงพยาบาลระโนด ประมาณ 3

สนุกสนานจัดเต็มกับลูกชุบ อิน เดอะ การเด็นท์

@June,26 2012 16.17

เปิดตัวอย่างสวยงาม เรียกเสียงหัวเราะรอยยิ้มไปไม่น้อย เมื่อบุคลากรโรงพยาบาลระโนดร่วมกิจกรรมลูกชุบไทยในสวน(Look Choop in the Garden) ในวันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555เวลา 13.00 - 16.00 น.ณ บริเวณลานต้นจามจุรี ริมสระน้ำ โรงพยาบาลระโนดกิจกรรมครั้งนี้ เริ่มต้นเม